Bestuurlijk/Contact

De stichting Vrienden van de Janke Tromp Hoeve te Warns is op 12 mei 1977 opgericht en ingeschreven in het handelsregister aangehouden door de Kamer van Koophandel voor Noord Nedereland onder nummer: 4100024

De stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder RSIN/fiscaalnummer ANBI: 4225326

Contactgegevens

Dienstencentrum Janke Tromp
Himmelumerdyk 2c
8721 GT WARNS
Telefoon: 0514 681666
E-mail: janketromp@gmail.com

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2019

- Mevrouw S. Zeldenrust, voorzitter
- De heer J. Dijkstra, penningsmeester
- De heer D. van Vuure, secretaris / AVG gegevensbeheerder
- Mevrouw S. Couperus, lid

Het bestuur vergadert 6 tot 8 keer per jaar. Van de vergadering wordt verslaglegging gedaan. Jaarlijks wordt de jaarrekening over het vorige kalenderjaar en de begroting voor het volgende kalenderjaar vastgesteld. Deze begroting wordt tevens gebruikt voor de subsidieaanvraag bij de Gemeente Súdwest-Fryslân.

Doelstelling Stichting

De stichting heeft ten doel: het organiseren en mede uitvoeren van sociale en culturele activiteiten ten behoeve van gehandicapten en senioren vanaf 55 jaar.

Vrijwilligers en beloning

Om haar doelstelling waar te kunnen maken zet het bestuur (bestaande uit vrijwilligers) ongeveer 25 vrijwilligers in. Eén en ander zonder aanspraak te kunnen maken op een beloning.

Financiële verantwoording

Hierbij een beknopt jaaroverzicht 2018. Mocht u hierover vragen hebben, dan horen wij die graag.

Dienstencentrum
Janke Tromp
Himmelumerdyk 2c
8721 GT WARNS

Telefoon: 0514-681666
van 09.30-10.30 uur

E-mail: janketromp@gmail.com